สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  แบบรายงานแผน - ผล การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(แก้ไข)
 1. แบบรายงานแผน - ผล การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(แก้ไข)

 2. ตัวอย่างและเอกสารประกอบ
 3. เอกสารประกอบการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพ(ส่วนคลัง)

 4. แบบรายงานแผน-ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 5. แบบรายงานแผน-ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 6. แบบฟอร์มต่างๆทุน ป.โท
 7. เอกสารทุน ป.โท

บทความ
  คำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อสั้น)
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2559 (ป.วิ.พ. มาตรา 27, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง)
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6653-6654/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 287)
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6918/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 674)
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7016/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, 653 วรรคหนึ่ง, 680 วรรคสอง, ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง)
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7191/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 142, 177 วรรคสอง)
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8651/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1562, ป.อ. มาตรา 353, 354, 86)
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9214/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1304, 1308, ป.วิ.พ. มาตรา 104)
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10131/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 148, 148)
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10282/2558 (ป.อ. มาตรา 317)
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10692/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง, 1754)
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12792/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1387)
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12802/2558 (ป.อ. มาตรา 80,91,288, 371, ป.วิ.อ. มาตรา 93(4),125 ,249 วรรคสอง)
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13286/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 145, 148)
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14120/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 7 (2), 284, 302 วรรคหนึ่ง)
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14175/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 222, 380)
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14462/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 27, 243(2), 246)
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14487/2558 (พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 26 (4), กฎกระทรวง ฉบับที่ 895 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507)
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14596/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 55)
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14721/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), 224, 246, 247)


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ