สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ข้อมูลบริการประชาชนต่างๆ
มุมดาวน์โหลด
ส่วนวิชาการและงานคดี
 1. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๓๒๑๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การรายงานคดีที่ค้างพิจารณาเกินกว่า ๒ ปี
 2. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๓๙๙๑ - ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานคดีค้างส่งศาลสูง
 3. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการค้างอ่านคำพิพากษาศาลสูง
 4. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการบังคับคดีผู้ประกัน
 5. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๐๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้รายงานคดีที่จำเลยต้องขังระหว่างพิจาณาเกิน ๖ เดือน
 6. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
 7. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้รายงานการเลื่อนคดีจัดการพิเศษ และรายงานระยะเวลาการนัดคดีจัดการพิเศษ
 8. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๑๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การนัดพิจารณาคดีนัดแรกในคดีจัดการพิเศษ (คดีแพ่ง)
 9. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๑๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเร่งรัดการพิมพ์คำพิพากษา
 10. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจ่ายสำนวนคดีสามัญและสามัญพิเศษ
 11. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ADR๒
 12. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล
 13. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แบบรายงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องที่เลื่อนการพิจารณาคดี และแบบรายงานคดีตกราง
หนังสือเวียน
ปี ๒๕๖๑
 1. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗ เรื่อง ศาลจังหวัดพระโขนง จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล
 3. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 4. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ\"
 5. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แบบรายงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องที่เลื่อนการพิจารณาคดี และแบบรายงานคดีตกราง
 6. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๘ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 7. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๙ เรื่อง การขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดฯ
 8. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
 9. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๕ เรื่อง ขอให้ศาลในเขตอำนาจฯ ส่งแบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ฯ
 10. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๒ เรื่อง จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (ภาค ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 11. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 12. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการ รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 13. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คงเหลือในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 14. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๗ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 15. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๘ เรื่อง ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำระเบียบของศาลว่าด้วยการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้งแต่ต้นคดีแก่จำเลย ฯ
 16. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๙ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 17. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๐ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 18. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๑ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 19. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๒ เรื่อง ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 20. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๓ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ฯ
 21. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๙ เรื่อง การส่งสำนวนและร่างคำพิพากษาไปตรวจ
 22. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๒ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีจัดทำระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นแก่จำเลยฯ
บทความ
คำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อสั้น)
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2559 (ป.วิ.พ. มาตรา 27, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง)
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6653-6654/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 287)
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6918/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 674)
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7016/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, 653 วรรคหนึ่ง, 680 วรรคสอง, ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง)
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7191/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 142, 177 วรรคสอง)
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8651/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1562, ป.อ. มาตรา 353, 354, 86)
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9214/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1304, 1308, ป.วิ.พ. มาตรา 104)
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10131/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 148, 148)
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10282/2558 (ป.อ. มาตรา 317)
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10692/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง, 1754)
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12792/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1387)
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12802/2558 (ป.อ. มาตรา 80,91,288, 371, ป.วิ.อ. มาตรา 93(4),125 ,249 วรรคสอง)
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13286/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 145, 148)
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14120/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 7 (2), 284, 302 วรรคหนึ่ง)
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14175/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 222, 380)
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14462/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 27, 243(2), 246)
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14487/2558 (พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 26 (4), กฎกระทรวง ฉบับที่ 895 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507)
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14596/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 55)
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14721/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), 224, 246, 247)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด