สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ข้อมูลบริการประชาชนต่างๆ
มุมดาวน์โหลด
ส่วนวิชาการและงานคดี
 1. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๓๒๑๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การรายงานคดีที่ค้างพิจารณาเกินกว่า ๒ ปี
 2. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๓๙๙๑ - ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานคดีค้างส่งศาลสูง
 3. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการค้างอ่านคำพิพากษาศาลสูง
 4. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการบังคับคดีผู้ประกัน
 5. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๐๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้รายงานคดีที่จำเลยต้องขังระหว่างพิจาณาเกิน ๖ เดือน
 6. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
 7. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้รายงานการเลื่อนคดีจัดการพิเศษ และรายงานระยะเวลาการนัดคดีจัดการพิเศษ
 8. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๑๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การนัดพิจารณาคดีนัดแรกในคดีจัดการพิเศษ (คดีแพ่ง)
 9. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๑๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเร่งรัดการพิมพ์คำพิพากษา
 10. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจ่ายสำนวนคดีสามัญและสามัญพิเศษ
 11. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ADR๒
 12. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล
 13. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แบบรายงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องที่เลื่อนการพิจารณาคดี และแบบรายงานคดีตกราง
 14. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น
 15. แบบรายงานผลโครงการทดลองบริหารคดีจัดการพิเศษ
มุมเบิกจ่าย
หนังสือเวียนต่างๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
 1. ที่ ศย ๐๑๒ว ๒๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ฉบับล่าสุด)
 2. ที่ ศย ๐๑๒ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับล่าสุด)
 3. ที่ ศย ๐๑๒ว ๔๖ (ป) ลงวัน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ฉบับล่าสุด)
 4. ที่ ศย ๐๑๒ว ๑๗ (ป) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ฉบับล่าสุด)
 5. กค 0416.2ว369 ลว 21 ก.ย. 59 เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์
 6. กค 0422.2พิเศษว1 ลว.4 ธค 56 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค
 7. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 76
 8. ด่วนที่สุด ที่ 0422.2ว 166 ลว. 1 พ.ค. 55 เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
 9. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2ว 111 ลว. 24 ก.ย. 55 เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
 10. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2ว 236 ลว. 7 ก.ค. 51 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
 11. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2ว 338 ลว. 1ต.ค. 51 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรร์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
 12. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ว ๒ (ป) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๑๕ ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
 13. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ว ๒ (ป) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๔)
 14. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ว ๕๖ (ป) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
 15. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ว ๗๘ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
 16. ที่ ศย ๐๑๒ว ๕ (ป) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. ที่ ศย ๐๑๒ว ๙ (ป) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 18. ที่ ศย ๐๑๒ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 19. ที่ ศย ๐๑๒ว ๒๘ (ป) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒)
 20. ที่ ศย ๐๑๒ว ๓๓ (ป) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
 21. ที่ ศย ๐๑๒ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 22. ที่ ศย ๐๑๒ว ๔๓ (ป) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 23. ที่ ศย ๐๑๒ว ๕๑ (ป) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
 24. ที่ ศย ๐๑๒ว ๕๘ (ป) ลงวันที่ื ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์
 25. ที่ ศย ๐๑๒ว ๖๒ (ป) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 26. ที่ ศย ๐๑๒ว ๖๔ (ป) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
 27. ที่ ศย ๐๑๒ว ๗๙ (ป) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผ่าตัดล่วงหน้า
 28. ที่ ศย ๐๑๒ว ๑๑๓ (ป) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 29. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมแลุอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่4) ว 457
หนังสือเวียนต่างๆ เกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร
 1. ที่ ศย ๐๑๒๑๓ (ป) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ฉบับล่าสุด)
 2. ที่ ศย ๐๑๒ว ๑๖ (ป) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบกระทราวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับล่าสุด)
 3. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ว ๙๕ (ป) ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
 4. ที่่ ศย ๐๑๒ว ๗ (ป) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 5. ที่ ศย ๐๑๒ว ๓๘ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
สื่อประชาสัมพันธ์ศาลในภาค ๒
หนังสือเวียน
ปี ๒๕๖๑
 1. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗ เรื่อง ศาลจังหวัดพระโขนง จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาล
 3. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 4. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐๖ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ\"
 6. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แบบรายงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องที่เลื่อนการพิจารณาคดี และแบบรายงานคดีตกราง
 7. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๘ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ
 8. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๙ เรื่อง การขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดฯ
 9. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
 10. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗๘ เรื่อง ขอความร่วมมือศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ภายในศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 11. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๕ เรื่อง ขอให้ศาลในเขตอำนาจฯ ส่งแบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ฯ
 12. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๒ เรื่อง จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (ภาค ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 13. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๘๐ เรื่อง แบบสอบถามวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 14. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 15. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการ รายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 16. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คงเหลือในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 17. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๗ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 18. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๘ เรื่อง ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำระเบียบของศาลว่าด้วยการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้งแต่ต้นคดีแก่จำเลย ฯ
 19. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๙ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 20. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๐ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 21. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๑ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 22. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๒ เรื่อง ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 23. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๓ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ฯ
 24. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๒๙ เรื่อง การส่งสำนวนและร่างคำพิพากษาไปตรวจ
 25. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๒ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดทำระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 26. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๗๗ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พัฒนาระบบรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail)
 27. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๓ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 28. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๔ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดทำระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 29. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๕ เรื่อง ศาลจังหวัดเทิง จัดทำระเบียบศาลเจังหวัดเทิงว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 30. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๖ เรื่อง ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดทำระเบียบศาลแขวงพระนครเหนือว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 31. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๘ เรื่อง ศาลแขวงพยัคฆภฺูมิพิสัย จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 32. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๓๙ เรื่อง ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดทำระเบียบศาลจังหวัดบัวใหญ่ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 33. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๐ เรื่อง ศาลจังหวัดตราด แจ้งปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ฯ
 34. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๑ เรื่อง ศาลจังหวัดชัยบาดาล จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
 35. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๓ เรื่อง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ขอเชิญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจฯ ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
 36. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๔ เรื่อง การรายงานสถิติคดีศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
 37. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๗ เรื่อง การจัดงานวันศาลยุติธรรม
 38. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๙ เรื่อง ขอเชิญศาลในเขตพื้นที่ภาค ๒ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรม
 39. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 40. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕๑ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 41. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕๗ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดทำระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 42. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖๐ เรื่อง แจ้งการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และสอบถามวาระการประชุม
 43. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖๑ เรื่อง ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ จัดทำระเบียบของศาลว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
 44. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖๓ เรื่อง ศาลจังหวัดลพบุรี แจ้งปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ฯ
 45. ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๖๕ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯ
บทความ
คำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อสั้น)
 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2559 (ป.วิ.พ. มาตรา 27, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง)
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6653-6654/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 287)
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6918/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 674)
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7016/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, 653 วรรคหนึ่ง, 680 วรรคสอง, ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง)
 5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7191/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 142, 177 วรรคสอง)
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8651/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1562, ป.อ. มาตรา 353, 354, 86)
 7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9214/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1304, 1308, ป.วิ.พ. มาตรา 104)
 8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10131/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 148, 148)
 9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10282/2558 (ป.อ. มาตรา 317)
 10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10692/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง, 1754)
 11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12792/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 1387)
 12. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12802/2558 (ป.อ. มาตรา 80,91,288, 371, ป.วิ.อ. มาตรา 93(4),125 ,249 วรรคสอง)
 13. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13286/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 145, 148)
 14. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14120/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 7 (2), 284, 302 วรรคหนึ่ง)
 15. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14175/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 222, 380)
 16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14462/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 27, 243(2), 246)
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14487/2558 (พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 26 (4), กฎกระทรวง ฉบับที่ 895 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507)
 18. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14596/2558 (ป.พ.พ. มาตรา 55)
 19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14721/2558 (ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), 224, 246, 247)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด