จำนวนข่าวทั้งหมด 329
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๔๕๘๑ ลว ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งศาลในเขตอำนาจตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครจำนวน ๑ ราย   
  :: ข่าวที่ 863   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย 302.001/4570 เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ จำนวน 21 ราย   
  :: ข่าวที่ 862   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
การคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 861   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๔๕๔๗ ลว ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งศาลในเขตอำนาจตรวจสอบขอมูลของผู้ขอรับคำขอต่อใบอณุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมฯ จำนวน ๔ ราย   
  :: ข่าวที่ 860   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย 302.001/4532 ลว. 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ราย   
  :: ข่าวที่ 859   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคดีที่ศาลต้องส่งสำนวนให้สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ตรวจร่างคำพิพากษาก่อนอ่าน   
  :: ข่าวที่ 858   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๔๔๙๘ ลว ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งศาลในเขตอำนาจตรวจสอบขอมูลของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยจำนวน ๔๑ ราย   
  :: ข่าวที่ 857   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๔๔๙๗ ลว ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งศาลในเขตอำนาจตรวจสอบขอมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครจำนวน ๕ ราย   
  :: ข่าวที่ 856   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕๖ ศาลจังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   
  :: ข่าวที่ 855   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของศาลในภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 854   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 853   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 852   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ "บรรพชาสามเณร"
  :: ข่าวที่ 851   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 850   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการ
โครงการ "รูปแบบบริหารการตรวจราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 849   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการ
โครงการ "รูปแบบบริหารการตรวจราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 848   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
โครงการ
โครงการ "รูปแบบบริหารการตรวจราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 847   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
โครงการ
โครงการ "รูปแบบบริหารการตรวจราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๕๗ เรื่อง การเบิกแบบพิมพ์ศาล   
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบที่มีสิทธิ์เข้าอบรมภาควิชาการ (เฉพาะศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒)
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |