จำนวนข่าวทั้งหมด 395
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
  :: ข่าวที่ 939   :: วันที่ 3 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”   
  :: ข่าวที่ 937   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๕๕ ลว.๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอให้หน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ตรวจสอบใบกันเงินฯหรือขยายเวลาฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน   
  :: ข่าวที่ 936   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร หลักสูตร จริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ  และการดำเนินการทางวินัย
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร หลักสูตร จริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ และการดำเนินการทางวินัย   
  :: ข่าวที่ 935   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   
  :: ข่าวที่ 934   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลและการวางแผนการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 933   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 98 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 932   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาส
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาส "วันรพี"   
  :: ข่าวที่ 931   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๕๑ เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพฯ   
  :: ข่าวที่ 930   :: วันที่ 7 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 123 )
หนังสือ ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๒๙๓๕-๒๙๕๔ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   
  :: ข่าวที่ 929   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 126 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๔๘ ลว ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยืนยันการใช้เงินงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 927   :: วันที่ 3 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๔๗ ลว ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยกเลิกหนังสือ ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๔๖ เปลี่ยนเป็นฉบับแก้ไขแทนฯ   
  :: ข่าวที่ 926   :: วันที่ 3 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว ๔๖ เรื่อง ขอให้ส่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ   
  :: ข่าวที่ 925   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 220 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๒๖๘๓ เรื่อง ประกาศศาลล้มละลายกลางเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ   
  :: ข่าวที่ 924   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา พร้อมคณะตรวจราชการ  เข้าตรวจราชการสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา พร้อมคณะตรวจราชการ เข้าตรวจราชการสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 923   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ ว๔๓ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วจัดทำโครงการรายงานผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่น(หมายข้ามเขต)ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 922   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๔๑ เรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีพัฒนาระบบงานในการรับ-ส่ง และรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 921   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี
  :: ข่าวที่ 920   :: วันที่ 9 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๒๔๗๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญฯ   
  :: ข่าวที่ 919   :: วันที่ 6 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมฯ(ครั้งที่ ๒)
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมฯ(ครั้งที่ ๒)   
  :: ข่าวที่ 918   :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |