สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๙๙ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๙๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครทนายความขอแรง

ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/ว๑๙๙ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๙๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครทนายความขอแรง


เอกสารแนบ